Vyskupijos leidiniai

 

Švč. M. Marijos Rožinio slėpinių kelias „Tėviškės šviesa“
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2006, 63 psl.

Rožinio slėpinių kelio Guronių kaime maldynas.

   
     

Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas
Leidykla „Savastis“, 2006, 379 psl.

Šiame gausiai iliustruotame leidinyje trumpai supažindinama su Kaišiadorių vyskupijos parapijų istorijomis, pristatomos bažnyčios ir jose esantys svarbesni objektai, taip pat pateikta glausta vyskupijos istorija. Leidinys išleistas po ilgo penkerių metų triūso, kai 2000–2005 m. Kultūros paveldo centro specialistai, Kaišiadorių vyskupo pakviesti, kartu su dailės istorikais atliko vyskupijos bažnyčiose esančių dailės objektų inventorizaciją.

   
     

Stanislovas KIŠKIS, Aš padarysiu jus žmonių žvejais
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1994, 140 psl.

Ši knyga – tai kunigo St. Kiškio (1900–1995), vieno iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų, memuarai iš prieškario, karo, pokario ir tremties metų; knygoje taip pat nemaža informacijos iš to meto vyskupijos ir jos ganytojų gyvenimo.

 
     

Juozas KRALIKAUSKAS, Mindaugas
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1995, 150 psl.

Tai Kanadoje gyvenusio (šiuo metu gyvenančio Vilniuje) rašytojo, kilusio iš Kaišiadorių rajono, istorinis romanas. Romano turinys – karaliaus Mindaugo pastangos suvienyti Lietuvą. Atkuriama mūsų protėvių buitis, tikėjimas, piešiami tų laikų Lietuvos gamtos vaizdai.

 
     

Kun. Bronius BULIKA, Tikiu, Viešpatie
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1995, 245 psl.

Knygoje pateiktas žymaus Kaišiadorių vyskupijos kunigo Broniaus Bulikos (1923–1988) kūrybinis palikimas: „Krikščioniško gyvenimo pagrindai“, „Tikiu, žengiu, gyvenu“ ir „Mintys homilijoms“.

 
     

Prel. Stanislovas KIŠKIS, Arkivyskupas Teofilius Matulionis
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996, 235 psl.

Ši knyga – tai kunigo St. Kiškio ilgus metus kruopščiai rinkti atsiminimai apie arkivysk. T. Matulionį – buvusį Kaišiadorių vyskupą tremtinį.

 
     

Prelatas Stanislovas KIŠKIS, Kristaus pašauktieji
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996, 309 psl.

Knygoje pateiktos 168 trumpos Kaišiadorių vyskupijoje dirbusių ir jau mirusių kunigų biografijos.

 
     

Juozas KRALIKAUSKAS, Tautvila
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1997, 178 psl.

Romano centre – pagonybės ir krikščionybės sankirta; pirmasis šio romano leidimas pasirodė Čikagoje 1973 m.

 
     

Kaišiadorių vyskupija, Kaišiadorių vyskupijai 75
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2001, 26 psl.

Iliustruotas jubiliejinis informacinis leidinys apie Kaišiadorių vyskupiją, skirtas vyskupijos 75-čiui paminėti.

 
     

Kaišiadorių vyskupija, Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kūryba
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2001, 199 psl.

Ši knyga – tai kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino (1899–1985) gyvenimo istorija; knygoje taip pat gausu istorinių faktų ir nuotraukų iš įvairių ano meto Kaišiadorių vyskupijos parapijų.

 
     

Kun. Alfonsas ŠATAS, Žodis žmogui
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2002, 206 psl.

Knygoje publikuojami svarbiausi kunigo Alf. Šato (1908–1994), vieno žinomiausių vyskupijoje religinėmis temomis rašiusio poeto, eilėraščiai.

 
     

Kun. Mykolas Marijonas PETKEVIČIUS, Karalius man paliko kelią
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2002, 154 psl.

Knygoje publikuojamas Kaišiadorių vyskupijos kunigo M. M. Petkevičiaus (1920–1987) kūrybinis palikimas – eilėraščiai, laiškai, pamokslai.

 
     

Anelė MOCEVIČIŪTĖ, Laiptų malda
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2003, 151 psl.

Tai ses. Anelės Mocevičiūtės MVS poezijos rinktinė; rinkinyje gausu įvairių eilėraščių – religinių, apie vaikystę, išgyvenimus.

 
     

Kun. Nikodemas ŠVOGŽLYS-MILŽINAS, Vyskupas Juozapas Kukta
Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2003, 359 psl.

Knygoje pasakojama apie pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą (1973–1942), jo veiklą Vilniaus ir Kaišiadorių vyskupijose. Knyga išleista minint vyskupo 130-ąsias gimimo metines.

 
     

 Vyskupija šiandien   •   Kalendorius   •   Istorija   •   Ganytojai   •   Žemėlapis   •   Statistika   •   Vyskupijos leidiniai