Vyskupijos ganytojai


Vyskupas Juozapas KUKTA

Vyskupas Juozapas KUKTAPirmasis Kaišiadorių vyskupas, žinomas ano meto Vilniaus krašto lietuvių veikėjas, Vilniaus katedros kapitulos kanauninkas, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio studijų draugas ir bičiulis, tremtinys; gimė 1873 m. vasario 3 d. Trakinių k., Anykščių r.; studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje, įgijo teologijos magistro laipsnį; 1898 m. įšventintas kunigu; lenkams okupavus Vilniaus kraštą, 1922 m. kartu su 19 lietuvių kunigų ištremtas iš Vilniaus vyskupijos; 1922–1926 m. Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio pavedimu, vėliau Apaštalų Sosto paskyrimu valdė Nepriklausomoje Lietuvoje likusią Vilniaus vyskupijos dalį; įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, 1926 m. konsekruotas Kaišiadorių vyskupu. Vyskupas Juozapas Kukta uoliai ėjo ganytojo pareigas, visų pirma ėmėsi vyskupijos kūrimo darbų – rūpinosi Kaišiadorių katedros ir vyskupijos kurijos namų statyba, sudarė katedros kapitulą, organizavo pirmąjį vyskupijos Eucharistinį kongresą, vėliau sinodą, įsteigė daugiau negu dešimt naujų parapijų, paskelbė 17 ganytojiškų laiškų. Mirė 1942 m. birželio 16 d.; palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

2003 metais Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla išleido biografinę knygą „Vyskupas Juozapas KUKTA“.

Vyskupas Juozapas MATULAITIS-LABUKAS

Vyskupas Juozapas MATULAITIS-LABUKASIlgametis Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos, vėliau vyskupo Teofiliaus Matulionio generalvikaras, Kaišiadorių katedros kapitulos prelatas, tremtinys, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštališkasis administratorius; gimė 1894 m. sausio 19 d. Greikonių k., Alytaus r.; studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje; kunigu įšventintas 1918 m.; vėliau studijavo Vokietijoje ir Šveicarijoje, įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį; besidarbuodamas Kaišiadorių vyskupijoje, ėjo vyskupijos kurijos kanclerio ir vyskupo generalvikaro pareigas, taip pat rūpinosi katedros, kurijos, vyskupijos poilsio namų Birštone statybos darbais, parapijų ūkio reikalais. Mirus vyskupui Juozapui Kuktai, vienerius metus (administratoriaus teisėmis) valdė vyskupiją; 1946 m. dešimčiai metų ištremiamas į Sibirą; 1965 m. Romoje konsekruotas vyskupu bei paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Šias pareigas ėjo iki mirties. Mirė 1979 m. gegužės 28 d.; palaidotas Šiluvos bazilikos šventoriuje.

Arkivyskupas Teofilius MATULIONIS, Dievo tarnas

Antrasis Kaišiadorių vyskupas, 1943–1962 m. su pertraukomis vadovavo Kaišiadorių vyskupijai. Mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d.; palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje (plačiau: Įžymūs žmonės).

Arkivyskupas Vincentas SLADKEVIČIUS, Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas

1982 – 1989 m. – Kaišiadorių vyskupijos apaštališkasis administratorius. Mirė 2000 m. gegužės 28 d.; palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje (plačiau: Įžymūs žmonės).

Kunigas Bernardas SUŽIEDĖLIS (1888–1967)

Kunigas Bernardas SUŽIEDĖLIS Kaišiadorių vyskupijos kapitulos prelatas, tremtinys, Žiežmarių (Kaišiadorių r.) bažnyčios statytojas; 1946 m. įkalinus vyskupą Teofilių Matulionį, jo įgaliotas trejus metus valdė Kaišiadorių vyskupiją; 1949 m. ištremtas į Sibirą. Mirė 1967 m. balandžio 11 d.; palaidotas Žiežmarių (Kaišiadorių r.) kapinėse.

Kunigas Juozapas STANKEVIČIUS (1902–1974)

Kauno arkivyskupijos kunigas ir kapitulos kanauninkas, keletą metų valdęs šią vyskupiją. Nuo 1949 iki 1957 m. valdė taip pat ir Kaišiadorių vyskupiją. Mirė 1974 m. lapkričio 4 d.; palaidotas prie Kauno arkikatedros.

 

Kunigas Juozapas MEIDUS (1907–1983)

Kunigas Juozapas MEIDUSKaišiadorių vyskupijos kapitulos garbės kanauninkas; vyskupiją valdė nuo 1959 iki 1962 metų. Mirė 1983 m. rugsėjo 2 d.; palaidotas Viekšnių (Mažeikių r.) bažnyčios šventoriuje.

Kunigas Povilas BAKŠYS (1901–1973)

Kunigas Povilas BAKŠYSKaišiadorių vyskupijos kapitulos garbės kanauninkas, vėliau prelatas; nuo 1962 iki 1973 metų valdė Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijas. Vatikano II Susirinkimo dalyvis. Mirė 1973 m. liepos 2 d.; palaidotas Vievio (Elektrėnų sav.) kapinėse.

Kunigas Juozapas ANDRIKONIS (1909–1999)

Kunigas Juozapas ANDRIKONISKaišiadorių vyskupijos kapitulos kanauninkas, Kiauklių bažnyčios statytojas; vyskupiją valdė nuo 1973 iki 1982 metų. Mirė 1999 m. balandžio 9 d.; palaidotas Kiauklių (Širvintų r.) bažnyčios šventoriuje.

į viršų

 Vyskupija šiandien   •   Kalendorius   •   Istorija   •   Ganytojai   •   Žemėlapis   •   Statistika   •   Vyskupijos leidiniai