Vyskupas emeritas Juozas Matulaitis

Vyskupas emeritas Juozas Matulaitis

  Gimė 1936 m. kovo 8 d. Darsūniškio parapijoje, Kaišiadorių raj.

  1960–1964 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

  1964 m. kovo 25 d. įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

  Vysk. J. Matulaičio herbasDirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Pivašiūnuose (1964-1966), parapijos klebonu - Nemajūnuose (1966-1973), Vievyje (1973-1975), Butrimonyse (1975-1983), Merkinėje (1983-1989), taip pat ėjo Merkinės dekano pareigas.

  1989 m. kovo 18 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi.

  Nuo 1992 m. - Kaišiadorių vyskupijos vyskupas ordinaras.

  Nuo 2012 m. kovo 25 d. - Kaišiadorių vyskupas emeritas. Žr. Plačiau: "Kunigystės pilnatvė" (apie vysk. J. Matulaitį) - Kaišiadorių muziejaus leidiniai ...